واحد تغذیه


مسئول واحد : سرکارخانم لعلی - کارشناس تغذیه

تلفن تماس :5- 05138529800     داخلی 212فعالیت های واحد

مکمل ياري کودکان

بررسی وضعیت آموزش مادران درخصوص مصرف مکمل(کلاسهای آموزشی برگزار شده،مشاهده صورتجلسات آموزشی ، جلسات آموزشی رابطین برای مادران،توزیع مواد کمک آموزشی و...)
بررسي آمار مصرفي مكمل هادر بخش خصوصي ودولتي(وجودفرم خط شمارتکمیل شده به روز،وجود فرمهای گزارش دهی وضعیت مکملها به مرکز بهداشتی درمانی)
چك كردن درخواستهاي دارويي قسمت مكمل ها
بررسي تاریخ انقضاء مکملها
وجود شاخص های مکمل ها (درصد مصرف مکمل در گروه هدف)

مکمل ياري در مادران باردار

 • بررسی وضعیت آموزش مادران در خصوص مصرف مکمل (کلاسهای آموزشی برگزار شده،مشاهده صورتجلسات آموزشی ، جلسات آموزشی رابطین برای مادران،توزیع مواد کمک آموزشی و...)
 • بررسي آمار مصرفي مكمل هادر بخش خصوصي ودولتي(وجود فرم خط شمار تکمیل شده به روز،وجود فرمهای گزارش دهی وضعیت مکملها به مرکز بهداشتی درمانی)
 • چك كردن درخواستهاي دارويي قسمت مكمل ها
 • بررسي تاریخ انقضاء مکملها
 • وجود شاخص های مکمل ها (درصد مصرف مکمل در گروه هدف)

وزن گيري مطلوب مادران

 • بررسی تکميل دقيق فرم وزن گيري (انتخاب فرم صحیح– رسم دقيق منحني و تکميل جدول مربوطه)
 • بررسی آموزش تغذيه به مادران باردار( مشاهده صورتجلسات آموزشی و پرونده مادر برای آموزشهای چهره به چهره)
 • بررسی وضعیت ارجاع مادران باردار به مشاوره تغذيه در خصوص نياز( مشاهده ثبتیات در پرونده وفرمهای مربوطه)
 • بررسی انجام محاسبه صحيح شاخص ميزان درصد وزن گيري مطلوب مادران در انتهاي بارداري( مشاهده در پرونده)

برنامه آهن ياري دانش آموزان دختر دبيرستاني و راهنمايي

 • بررسی توزیع صحیح قرص های آهن ( انجام توزيع قرص هاي آهن ماهانه يک بار ،مشاهده فرم تحويل بامهروامضاء مدرسه که در دونسخه تنظیم می شود یکی در واحد بهداشتی ودیگری در مدرسه است )
 • بررسی تکميل "چک ليست ارزيابي برنامه آموزش تغذیه وآهن ياري "در مدرسه(مشاهده )
 • بررسی پیگیری رفع نواقص چک لیست(به استناد صورتجلسه)
 • بررسی برگزاري جلسات آموزشي جهت اولياء،مربيان(حداقل یک جلسه آموزشی برای مربیان در طول دوره آهن یاری
 • بررسی برگزاري جلسات آموزشي تغذيه صحيح جهت دانش آموزان( مشاهده مستندات ،صورت جلسات و..)

برنامه IDD

 • بررسی اجرای سنجش نمک مصرفي خانوارهاي تحت پوشش روستايي توسط کيت يد سنج ( مشاهده مستندات )
 • بررسی برگزاری کلاسهای آموزشی درخصوص اهمیت یدوعوارض ناشی ازکمبود آن براي مادران(مشاهده صورتجلسات ومستندات)
 • بررسی انجام برنامه یدسنجی نمک براي مادران باردار يکبار براي هرمادر بارداردرطي بارداري(مشاهده مستندات)
 • بررسی انجام برنامه های آموزشی درخصوص اهمیت یدوعوارض ناشی از کمبودآن در مدرسه( مشاهده صورتجلسات)

برنامه فرهنگ و سواد تغذيه اي

 • بررسی وضعیت آموزش(مشاهده مستندات شرکت کارمند بهداشتي دردوره آموزش تغذيه که توسط سطوح بالاتر گذاشته مي شود)
 • بررسی آموزش تغذيه به گروه هاي هدف مختلف توسط کارمند بهداشتي نظیرخانواده ها،میانسالان ،اصناف،.........از طریق برگزاری جلسات آموزشی ،توزیع مواد کمک آموزشی ،برگزاری جشنواره ،آموزش در جلسات ومراسم محلی و...(مشاهده مستندات)
 • وجودجزوات و کتب تغذیه ،طبق لیست استاندارد واحد آموزش سلامت
 • وجود پمفلت و بروشور های تغذیه
 • مشاهده نصب پوسترهای واحد تغذیه براساس دستورالعمل همگون سازی درمحل مناسب(وجودهرم غذایی ایرانیان در اولویت است بقیه بسته به شرایط توزیع پوستر ها در شهرستان، ضمناهمگون سازی معمولا توسط آموزشگاه بهورزی و واحد توسعه چک می شود.)

مشاوره و آموزش تغذيه بيماران

 • بررسی وضعیت آموزش تغذيه به بيماران ديابت ، فشار خون، مسلول و سایر موارد تحت پوشش (مشاهده مستندات)
 • بررسی وضعیت ارجاع بيماران مسلول ، فشارخون و ديابت به مشاوره تغذيه در صورت نياز (مشاهده مستندات)

سایر فعاليت ها

 • بررسی وضعیت شناسایی و ارجاع کودکان دچار سوءتغذیه مطابق دستورالعملها در سطوح ارجاع
 • بررسی وضعیت شناسایی و ارجاع دانش آموزان دچار سوءتغذیه مطابق دستورالعملها در سطوح ارجاع
 • وجود دستورالعملهای تغذیه در خانه بهداشت/پایگاه بهداشتی(کودکان ،مادران باردار،آهن یاری ،بوفه ها،مکمل ها و..)
 • بررسی میزان اطلاع کارمند بهداشتی از دستورالعملهای تغذیه
امروز: 36
ديروز:23
اين هفته: 131
هفته‌ي گذشته: 231
اين ماه: 504
ماه گذشته: 868
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1