واحد سلامت خانواده و جمعیت

مسئول واحد :

سرکارخانم قاصد

کارشناسان واحد: خانم اسفندیاری- خانم سلیمان نوری - خانم دهقان

تلفن تماس:  38529809

 

شرح وظایف مسئول واحد سلامت خانواده و بهداشت باروری

 1. نظارت  و تدوین برنامه عملياتی واحد
 2. نظارت و پايش و ارزشيابي کليه امور مربوط به گروهها
 3. مشارکت و نظارت بر تدوين متون و وسايل کمک آموزشي توسط گروهها جهت کارکنان بهداشتي و گروههاي هدف
 4. بررسي شاخص هاي مراکز بهداشتي درماني و مشخص نمودن راهکارهاي مناسب با همکاري کارشناسان واحد
 5. پايش و ارزشيابي مرکز بهداشتي درماني و واحدهاي تابعه
 6. عضو کميته هاي تخصصي بهداشت خانواده و ساير کميته ها
 7. برآورد داروهاي پيشگيري از بارداري در مراکز بهداشتي
 8. گزارش عملکرد سالیانه واحد به رئیس مرکز بهداشت و معاونت بهداشتی
 9. نظارت بر نحوه هزینه کرد اعتبارات واحد
 10. تدریس در کارگاه های آموزشی واحد
 11. اجراي برنامه هاي پژوهشي و ارتقاي کيفيت در سطح مراکز

 

شرح وظایف کارشناس برنامه سالمندان

1-    تهیه برنامه جامع عملیاتی مناسب با اهداف برنامه و شرایط و مشکلات موجود

2-   پیگیری و هماهنگی و اجرای برنامه های آموزشی مرتبط با برنامه سلامت سالمندان و شیوه زندگی سالم جهت کلیه پرسنل بهداشتی درمانی و عموم جامعه

3-  نظارت ،پایش و ارزشیابی نحوه اجرای برنامه در سطح شهرستان

4-  جمع آوری و ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعت ،آمار و شاخصهای مرتبط با برنامه

5-  انعکاس فعالیتها ،عملکرد و آمار برنامه به صورت فصلی به معاونت بهداشتی

6-  هماهنگی و همکاری با سایر واحدهای درون بخشی (بیماریهای غیر واگیر،آموزش سلامت  و رابطین بهداشتی.)و سازمانها و ادارات برون بخشی (مثل بهزیستی،کمیته امداد ،نهضت  سوادآموزی،شهرداری و...)در جهت پیشبرد اهداف برنامه سلامت سالمندان

7-  هماهنگی لازم جهت تشکیل کمیته سلامت سالمندان و پیگیری مصوبات آن

8-  ارائه راهکارهای لازم در خصوص بهبود کیفیت و کمیت برنامه

9-   هماهنگی در خصوص تهیه ،چاپ و تکثیر و توزیع جزوات ،کتابچه و پمفلتهای آموزشی سلامت سالمندان

10-همکار ی و هماهنگی و اقدام لازم جهت معرفی برنامه ،تکریم و بزرگداشت سالمندان در مناسبتهای مختلف مانند هفته جهانی بهداشت ،روز جهانی خانواده و هفته ملی سالمند.

11- نظارت بر عملکردواحدهای محیطی و تهیه و ارسال پسخوراند

 

شرح وظایف کارشناس سلامت باروری

1-    تهیه برنامه جامع عملیاتی مناسب با اهداف برنامه و شرایط و مشکلات موجود

2 - پیگیری و هماهنگی و اجرای برنامه های آموزشی مذتبط با برنامه سلامت باروری و فرزند آوری سالم سالم جهت کلیه پرسنل بهداشتی درمانی و عموم جامعه

3- نظارت ،پایش و ارزشیابی نحوه اجرای برنامه در سطح شهرستان

4- جمع آوری و ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعت ،آمار و شاخصهای مرتبط با برنامه

5- انعکاس فعالیتها ،عملکرد و آمار برنامه به صورت فصلی به معاونت بهداشتی

6- هماهنگی لازم جهت تشکیل کمیته توبکتومی و وازکتومی و پیگیری مصوبات آن

7- ارائه راهکارهای لازم در خصوص بهبود کیفیت و کمیت برنامه

8- هماهنگی در خصوص تهیه ،چاپ و تکثیر و توزیع جزوات ،کتابچه و پمفلتهای آموزشی

9- اجرای برنامه های آموزشی ضمن خدمت پرسنل

10- پایش و ارزشیابی کلاسهای مشاوره مزدوجین

11- تامین موارد مورد نیاز از قبیل مواد آموزشی و بهبود کیفیت فضای فیزیکی کلاسهای مشاوره مزدوجین

12- بررسی وضعیت آموزشی  و ارتقای آگاهیهای مربیان کلاسهای مشاوره مزدوجین و پیگیری کلاسهای آموزشی مرتبط با برنامه جهت شرکت مربیان

13- بررسی مشکلات موجود به برنامه سلامت باروری در واحدهای محیطی و پیگیری تا رفع آن

14- مشارکت در آموزش دانشجویان و پرسنل بدو ورود

15- تدوین و پیشنهاد طرح تحقیقاتی با توجه به مشکلات موجود

16- هماهنگی در خصوص برگزاری هفته جمعیت

17- تهیه و تنظیم گزارش پیشرفت برنامه ها و گزارش عملکرد هر 3 ماه یکبار

18- همکاری مستمر و مداوم با سایر بخشهای مرکز بهداشت

19- مشارکت در پرداخت حق الزحمه های ارسالی

20- همکاری در اجرای برنامه های استانی و کشوری

21- اجرای برنامه های پژوهشی و ارتقای کیفیت در سطح مراکز

22- نظارت بر عملکردواحدهای محیطی و تهیه و ارسال پسخوراند

 

 شرح وظایف کارشناس برنامه بررسی مرگ 59-1 ماهه

1-    تهیه برنامه جامع عملیاتی مناسب با اهداف برنامه و شرایط و مشکلات موجود

2-   جمع آوری و ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعت ،آمار و شاخصهای مرتبط با برنامه

3-  انعکاس فعالیتها ،عملکرد و آمار برنامه به صورت فصلی به معاونت بهداشتی

4-  نظارت بر عملکردواحدهای محیطی و تهیه و ارسال پسخوراند

5-  بازدید از بیمارستانهای تحت پوشش هر سه ماه تهیه و ارسال پسخوراند

6-  برگزاری کمیته مرگ و میر هر دو ماه و تهیه صورتجلسه و ارسال به قسمتهای مرتبط جهت اجرا

7-  ثبت عملکرد های نظارتی ،اطلاعات کمیته ها و گزارشات مرگ و میر در نرم افزار و ارسال به سایت

8-  تهیه و تنظیم فرمهای مربوط مرده زایی ،مرگ نوزاد و مرگهای 59 -1 ماه و ثبت در سایت و ارسال به استان

9-   آموزش رابطین مرگ بیمارستانها در رابطه با کار با نرم افزار

 

 شرح وظایف بخش مادران:

      1.تدوين برنامه عملياتی

      2.محاسبه شاخصها و مقايسه آنها و مداخلات لازم و ارسال پسخوراند به مراکز

      3.همکاري در بررسي موارد مرگ مادران و تکميل چک ليست مربوطه

     4.اجراي برنامه هاي آموزشي ضمن خدمت پرسنل

     5.تلاش در ارتباط موثر با بیمارستان های منطقه

     6.تهيه جزوات و وسايل کمک آموزشي مربوط به گروه

     7.همکاري در اجراي برنامه هاي استاني و کشوری

     8.اجراي برنامه هاي پژوهشي و ارتقاي کيفيت در سطح مراکز

     9. هماهنگی جهت برگزاری روز جهانی ماما

     10. مشارکت در آموزش دانشجویان و پرسنل بدو ورود

 

شرح وظایف بخش کودکان :

 1. تدوين برنامه عملياتي کودکان
 2. محاسبه شاخصها و مقايسه آنها و مداخلات لازم و ارسال پسخوراند به مراکز
 3. اجراي برنامه هاي آموزشي ضمن خدمت پرسنل
 4. پايش برنامه کودک سالم 
 5. پایش برنامه کودک مصدوم
 6. برآورد مکمل هاي مورد نياز کودکان در مراکز بهداشتی
 7. پايش و ارزشيابي عملکرد مرکز بهداشتي درماني و واحدهاي تابعه
 8. تهيه جزوات و وسايل کمک آموزشي مربوط به گروه
 9. همکاري در اجراي برنامه هاي استاني و کشوری
 10. اجراي برنامه هاي پژوهشي و ارتقاي کيفيت در سطح مراکز
 11. اجرای برنامه غربالگری اختلالات تکاملی کودکان

 

شرح وظایف  بخش شیرمادر

 1. تدوین برنامه عملیاتی شیرمادر
 2. پایش برنامه و تهیه گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه ها
 3. تهیه محتوای آموزشی
 4. برگزاری جلسات و کارگاه های آموزشی
 5. شرکت در کمیته های فنی و تخصصی خصوصا تغذیه با شیر مادر
 6. نظارت برمرکز مشاوره شیر مادر و صدور کالابرگ شیر مصنوعی
 7. نظارت بر بیمارستانهای دوستدار کودک
 8. نظارت بر اجرای قانون شیرمادر در ادارات و داروخانه های منطقه
 9. انجام پروژه های تحقیقاتی
 10. هماهنگی در برگزاری کارگاه های شیرمادر بیمارستانهای تحت پوشش

 

شرح وظایف بخش میانسالان

 1. تدوین برنامه عملیاتی و تعیین اهداف و خط مشی های اجرایی برنامه میانسالان
 2. نظارت بر کمیت و کیفیت ارائه خدمات سلامت خانواده در مراکز بهداشتی درمانی
 3. پایش برنامه عملیاتی میانسالان و تهیه گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه
 4. تهیه محتوای آموزشی
 5. برگزاری جلسات و کارگاه های آموزشی
 6. اجرای برنامه های تحقیقاتی و پژوهشی
امروز: 35
ديروز:13
اين هفته: 143
هفته‌ي گذشته: 248
اين ماه: 424
ماه گذشته: 1398
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1